Privacyverklaring loyaliteitsprogramma

02-10-2023

Bij het gebruik van ons loyaliteitsprogramma kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Deze persoonsgegevens worden gebruikt door De Diamanten Ring.

Ons loyaliteitsprogramma bestaat uit een klantenkaart(App) en kan ook uitgebreid worden met een cadeaukaart. De cadeaukaart is per definitie anoniem. Echter bestaat er de mogelijkheid om deze cadeaukaart ook te voorzien van persoonsgegevens welke dan ook onder deze privacyverklaring zullen vallen. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle klantdata waarmee we via onze loyaliteitsprogramma in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in vereenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is om u ons loyaliteitsprogramma te bieden of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Voor het consumentenportaal (online account) t.b.v. het loyaliteitsprogramma verwerken wij naast bovenstaande persoonsgegevens de navolgende gegevens:

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te leveren. Zo zullen wij uw persoonsgegevens met betrekking tot het loyaliteitsprogramma bewaren totdat u uw deelname aan het programma beëindigd. Voor de duur van de deelname zullen wij uw e-mailadres bewaren voor het toesturen van nieuwsbrieven totdat u zich hiervoor bij ons afmeldt.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die wij van u t.b.v. ons loyaliteitsprogramma verzamelen zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet zonder uw toestemming verstrekken, uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Daarentegen heeft MAKS Klantenloyaliteit toegang tot uw gegevens. MAKS Klantenloyaliteit is onze leverancier van het platform waar ons loyaliteitsprogramma op draait, en het delen van uw persoonsgegevens met MAKS Klantenloyaliteit is nodig om deze dienst mogelijk te maken.

Wij hebben met deze partijen goede schriftelijke afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het loyaliteitsprogramma inzetten, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten rondom het loyaliteitsprogramma of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief
Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante acties en aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden. Daarnaast kunt u zich ook hier afmelden voor de nieuwsbrief.

Toepasselijkheid privacyverklaring
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op het gebruik van het loyaliteitsprogramma van De Diamanten Ring dat aan De Diamanten Ring wordt geleverd door MAKS Klantenloyaliteit.
Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op overige diensten en/of activiteiten van De Diamanten Ring, MAKS Klantenloyaliteit of eventuele derden.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Daarnaast kunt u (wanneer er een consumentenportaal is voor de door u gebruikte dienst) ook een deel van uw wettelijke rechten zelf uitoefenen in uw accountomgeving, waar u ook uw saldo kunt checken. Zo kunt u hier uw gegevens inzien, wijzigen, en uw toestemming voor de nieuwsbrief intrekken. Mocht u bij ons een verzoek willen indienen voor uitoefening van een van uw wettelijke rechten, dan kunt u die indienen door een e-mail te sturen naar: info@stadsbakkerijdediamantenring.nl
of door telefonisch contact met ons op te nemen via 015-2123755.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
MAKS Klantenloyaliteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons).

Contact
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben over uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenkaart en/of cadeaukaart dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: De Diamanten Ring
Website: http://www.stadsbakkerijdediamantenring.nl
Adres: Choorstraat 9, 2611 JD Delft
KvK: 62575961
Telefoon: 015-2123755
E-mail: info@stadsbakkerijdediamantenring.nl